הצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016- לעניין חוק מיסוי מקרקעין

משרד האוצר פרסם את הצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016

הכולל שינויים מוצעים בחוק מיסוי מקרקעין.
להלן נפרט את עיקרי השינויים, ונציין שמטרתם העיקרית היא הגדלת היצע יחידות הדיור:
1. הנחה במס במכירת קרקע ותיקה בידי יחידים


מכירת קרקעות אשר נרכשו בין השנים 01.04.1961-05.11.2001 על ידי יחידים ימוסו בשיעור מס שבח מופחת של עד 25% על השבח הריאלי עד יום התחילה (כיום עומד על מס שולי עד יום התחילה), בתנאים הבאים:
1.1. מדובר בקרקע אשר יש לגביה תכנית לבניית 10 דירות לפחות המיועדות לשמש למגורים.
1.2. הסתיימה הבנייה של 80% מהדירות או 10 דירות כגבוה מבין השניים, תוך 28-48 חודשים מיום המכירה.
1.3. אולם, בתכנית המתירה בנייה של 1,000 דירות לפחות, גם אם לא נסתיימה הבניה, והמכירה היא לקבלן שהדירות מהוות אצלו מלאי עסקי.
1.4. שיעור המס המופחת לא יחול כאשר מכירת הקרקע תבוצע ללא תמורה או בין קרובים, כאשר חל פטור ממס חלקי או מלא או שיעור מס מופחת לפי החוק או הפקודה, במקרה של פעולה באיגוד ובמקרה של שינוי ייעוד.
1.5. מדובר בהוראת שעה למשך 3 שנים.


2. דירה חלופית- מס רכישה
רוכש דירה נוספת, המתכוון למכור את דירתו הקיימת, יהיה זכאי למדרגות מס של דירה יחידה רק במידה וימכור את דירתו הקיימת תוך 12 חודשים מיום רכישת הדירה הנוספת, זאת במקום 24 חודשים הקבועים כיום.


3. דירה חלופית- מס שבח
יראו דירה הנמכרת כדירה יחידה גם אם יש למוכר דירה נוספת שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב 12 החודשים שקדמו למכירה, במקום 18 חודשים כיום.


4. מכירת דירה שהתקבלה בירושה
הפטור לפי סעיף 49ב(5) יחול רק במידה והדירה שהתקבלה בירושה תימכר תוך שנתיים מיום הפטירה. תנאי זה לא יחול כאשר בין היורשים בן זוגו של המוריש ועודנו בחיים, אם בין היורשים נכלל ילד שטרם מלאו לו 21, על הדירה להימכר תוך שנתיים מיום שמלאו לו 21. אם בין היורשים נכלל ילד חסוי על הדירה להימכר תוך שנתיים מהמועד בו חדל להיות חסוי.


5. דירת ירושה כדירה נוספת
בעל דירת מגורים שיש בבעלותו דירה נוספת שהתקבלה בירושה, אשר עשה שימוש בחזקת דירה יחידה לפי סעיף 49ג(4) אשר רואה בדירה הנמכרת כדירה יחידה על אף הדירה הנוספת שהתקבלה בירושה, לא יהיה זכאי לפטור על דירה יחידה במכירת דירת הירושה לפי סעיף 49ב(2). כלומר, שהדרך שלו ליהנות מפטור ממס על מכירת דירת הירושה היא למכור אותה תוך שנתיים מיום הפטירה.


6. מס מוטב גם על השבח האינפלציוני במכירת דירה
כפי שהובטח בעבר, במכירת דירת מגורים מזכה הפטורה ממס על השבח הריאלי עד ליום 01.01.2014 (מס לינארי מוטב) יהיה פטור גם על המס האינפלציוני החייב וזאת רטרואקטיבית על כל המכירות שבוצעו מיום 01.01.2014.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן