מע"מ

כל עוד לא צויין אחרת המחיר כולל מעמ – עא 3616-04 מגדל הזוהר

כל עוד לא צויין אחרת המחיר כולל מעמ – עא 3616-04 מגדל הזוהר

מנהל | 31-03-2016

מדובר בעסקת ברטר בין קבלן לעריה. מע"מ הוציא שומה לפי מיטב שפיטה לקבלן, כשהוא קובע שההיטלים שנחסכו לקבלן תמורת העבודות שביצע עבור העריה מהווים את מחיר העסקה לפני מע"מ, ואילו הקבלן טען שמדובר במחיר כולל מע"מ.


העליון קובע כי המחיר כולל את המע"מ, תוך שהוא מציין כי " ההלכה (…היא כי) מחיר שנקבע עבור עסקה מסוימת כולל את המס החל עליה, אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם שבין הצדדים".
לפי פסק הדין הזה לא יוכל עוסק לטעון בפניכם שהמחיר שסיכמתם עליו לא כלל מע"מ, אלא אם ציין זאת במפורש במו"מ או בפרסום.