מס הכנסה

מעביד אינו חב בפיצויי פיטורין עקב סגר בשטחים אם עשה את המיטב להסדיר את כניסת העובדים והעסקתם – פסד סולל בונה

מעביד אינו חב בפיצויי פיטורין עקב סגר בשטחים אם עשה את המיטב להסדיר את כניסת העובדים והעסקתם – פסד סולל בונה

מנהל | 02-04-2016

התקציר נכתב ע"י חנן כהן, עו"ד המתמחה בדיני עבודה.

בית הדין הארצי לעבודה, קיבל את ערעורה של חברת סולל בונה על פסק דינו של בית הדין האזורי, בכל הקשור בקביעה כי עליה לשלם לעובדים מן הרשות הפלסטינאית פיצויי פיטורים בשל הפסקת עבודה שנבעה כל כולה מסגר שהוטל על השטחים.

בית הדין הארצי קבע בהסתמכו על פסיקות קודמות שלו, כי מקום בו הסיבה היחידה לסיום עבודתו של העובד הינה בשל מניעה אובייקטיבית אמיתית – הסגר בשטחים, הרי שאין לחייב את המעביד לשאת באחריות כלשהי כלפי העובד. זאת שעה שהמעביד (בענייננו סולל בונה) עשה את כל המאמצים על מנת לאפשר לעובד לחזור לעבודה.

בית הדין הארצי הסתמך בהחלטתו על קביעתו העובדתית של בית הדין האזורי במסגרת פסק דינו באופן חד-משמעי, לפיה הייתה קיימת מניעה אובייקטיבית להפסקת עבודתם של העובדים. להלן קביעת ביה"ד האזורי:

"מכאן שהמניעה לחזרת התובעים לעבודה לא הייתה קשורה בתובעים ולא בסולל בונה, אלא ברשויות המדינה שלא התירו כניסתם לישראל, הגם שהיו בידיהם היתרים. ובמלים אחרות המניעה לחזרת התובעים לעבודה הייתה אובייקטיבית ולא הייתה תלויה ברצונו של צד כלשהו."

ביה"ד הארצי קבע , כי קביעה זו של בית הדין האזורי היא נכונה בהתחשב בתשתית העובדתית שהונחה בפניו, שכן לא הייתה כל תרומה של המעסיק להיעדרות העובד מעבודתו. להיפך, הוכח, כי המעסיק עשה כל הניתן וכל הנדרש ממנו אצל הרשויות המוסמכות כדי לאפשר לעובדיו להגיע לעבודה חרף הסגר. עוד הוכח, כי לסולל בונה היה חשוב מאוד להחזיר את העובדים לעבודה בזמן הסגר, ומשכך היא פנתה "פעם אחר פעם" לשלטונות ונקבע, כי סולל בונה פעלה כדין, וכי מניעתם של העובדים לחזור לעבודה לא הייתה קשורה כלל לסולל בונה אלא לרשויות

המדינה, שלא התירו את כניסתם של המשיבים לעבודה, על אף שהיו בידיהם ההיתרים הנדרשים. משכך ניתן לקבוע כי יוזמתו של המעסיק ותרומתו להפסקת העבודה של העובדים בוודאי שאינה אקטיבית, משום שהוא לא "תרם" בהתנהגותו לכך, שהעובד לא הורשה להיכנס לתחומי ישראל במחדליו לאי מתן היתר כניסה לישראל לעובדיו בעת הסגר, ואף אינה בגדר תרומה פאסיבית, שכן הוא לא גרם מניעת כניסת העובדים לישראל והיעדרותם מהעבודה כתוצאה מכך, נבעו אך ורק מאילוצים חיצוניים-אובייקטיבים שלמעסיק או לעובדים לא הייתה כל אפשרות להשפיע

עליהם. בנסיבות אלה, ולאור קביעתו העובדתית של בית הדין האזורי, על פיה בשל סיבות חיצוניות ביטחוניות, שנכפו על שני הצדדים הופסקה העבודה של המשיבים אצל המערערת, אין עוד להעדיף את נזקו של העובד על נזקיה של סולל בונה .

לסיכום, קיבל בית הדין הארצי את ערעורה של סולל בונה בכל הקשור בחיובה לתשלום פיצויי פיטורים.

חנן כהן, עו"ד הגן הטכנולוגי מלחה 1 ירושלים 026789111 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.