מס הכנסה

רווח הון שהוצג כקבלת תמלוגים יסווג כמכירה הונית. הכנסות מימון שהתקבלו על פקדונות בגובה ההתחייבויות השוטפות יחשבו כהכנסות אינטגרליות- עמ 1020-05

רווח הון שהוצג כקבלת תמלוגים יסווג כמכירה הונית. הכנסות מימון שהתקבלו על פקדונות בגובה ההתחייבויות השוטפות יחשבו כהכנסות אינטגרליות- עמ 1020-05

מנהל | 02-04-2016

רווח הון שהוצג כקבלת תמלוגים יסווג כמכירה הונית. הכנסות מימון שהתקבלו על פקדונות בגובה ההתחייבויות השוטפות יחשבו כהכנסות אינטגרליות- ע"מ 1020-05


שתי סוגיות מעניינות יש בפסק הדין הזה, ששלחה אלי דיקלה רובין מפ"ש פתח תקווה ברוב אדיבותה:

סיווג עסקה – רווח הון או הכנסה פירותית?
חברה שיש לה מפעל מאושר, מכרה את הפעילות במפעל לחברה אחרת.
החברה המוכרת, ביקשה להיות גם היא מאושרת, ודיווחה על המכירה כקבלת תמלוגים, ולא כרווח הון.


פקיד השומה סבר שמדובר ברווח הון שלא זכאי להטבות מס של מפעל מאושר, והחברה טענה שמדובר בתמלוגים שיש לתת להם את ההטבה, או לחילופין שמדובר בעסק אקראי בעל אופי מסחרי, ולכן זכאית להטבה.
אציין רק שלא ידוע לי על מקרה נוסף שבו החברה עצמה טוענת לעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, בדרך כלל פקיד השומה הוא שטוען זאת.
בית המשפט קובע שמכירת הפעילות לא מקבלת הטבות מס, שכן האישור של מרכז ההשקעות היה על יצור מדפסות, ולא על מכירת הפעילות וזכויות היוצרים.

הכנסות מימון – האם הכנסה אינטגרלית?
לחברה בעלת המפעל המאושר, היו פקדונות שהניבו הכנסות מימון.
החברה טענה שמדובר בהכנסות מימון אינטגרליות (= כרוכות) בפעילות המפעל, ולכן ההכנסות זכאיות להטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון. פקיד השומה טען שההכנסות נבעו מכספים שנצברו בחברה מרווחיה, ונותק הקשר בין הכספים לפעילות היצור. לכן, יש לחייב את ההכנסות מריבית בצורה רגילה.
שוב אציין שבמצב רגיל פקיד השומה טוען שהכנסות מימון הן אינטגרליות, אבל כאן שוב התהפכו היוצרות.

בית המשפט קובע הבחנה חשובה לגבי הכנסות מימון והקשר שלהם למעגל העסקים: הוא קובע, שחברה צריכה לשמור על היכולת שלה לשלם התחייבויות, ולכן, החזקת כספים בפיקדון בסכום ששווה להתחייבויות השוטפות בעסק, תהיה חלק ממעגל העסקים הרגיל בחברה, וההכנסות מאותו פיקדון יהיו הכנסות אינטגרליות לעסק.

סיכום:
בסוגיה של הכנסות המימון, הנישום ניצח, אבל בגלל שמדובר בחברה בעלת מפעל מאושר, והכל מתהפך כאן, נראה לי שהוא עשה שירות טוב מאד למס הכנסה, שיוכל לטעון כעת שהכנסה מפקדונות בגובה ההתחייבויות השוטפות היא הכנסה אינטגרלית.