מס הכנסה

הסיווג של תושבות חשובה גם לעניין סיווג חברה כחברה בהשקעת חוץ וגם – טענת ההסתמכות, הכנסות אינטגרליות ודמי ניהול – ע"מ 1129-02 חברת טלמנג'מנט סולושנז / זיילר

הסיווג של תושבות חשובה גם לעניין סיווג חברה כחברה בהשקעת חוץ וגם – טענת ההסתמכות, הכנסות אינטגרליות ודמי ניהול – ע"מ 1129-02 חברת טלמנג'מנט סולושנז / זיילר

מנהל | 02-04-2016

מספר עניינים נדונו בפסק הדין להלן:


1. תושב חוץ או תושב ישראל – זאת השאלה:
מעשה בחברה שהיתה מפעל מאושר. נזכיר, שמפעל מאושר מקבל הטבות מס רבות מהמדינה, ולכן גם בעלי המניות שלו מאושרים. אם בעלי המניות הם תושבי חוץ, הם מאושרים הרבה יותר, כי ההטבות שהחברה מקבלת רבות יותר.
זיילר רואה את עצמו תושב חוץ, למרות שהוא גר בארץ כבר כמה עשרות (!!!) שנים, זאת מכיוון שלטענתו הוא לא נמצא בארץ מרצונו אלא בשליחות של המלך המשיח, הרבי מלובביץ'. לטענתו, הרבי הטיל עליו משימה שבעקבותיה הגיע לארץ, ו"סובייקטיבית הוא לא מרגיש תושב ישראל". לאור זאת, כך טוען זיילר, אין לראות בו תושב ישראל.


(טענה מוזרה במקצת, אני חייב לומר. גם אברהם אבינו, כשהיה בארם נהריים, קיבל צו אלוקי: "לך לך…" וכו'. לאור הטענה של זיילר, גם באברהם אבינו אין לראות תושב ישראל, ואולי צריך להעניק לו וליוצאי חלציו (כולנו…) פטור ממס על ריבית שנצמחת במט"ח.
חוץ מזה, יש כאלו שסובייקטיבית לא מרגישים נשואים, אבל הם לא יעיזו לחשוב על להיות תושבים של אישה אחרת…)
בית המשפט דוחה את הערעור ברובו, וקובע שזיילר יחשב תושב ישראל, ולכן החברה בבעלותו לא תקבל תוספת הטבות המגיעות לחברת משקיעי חוץ.


2. הסתמכות:
זיילר טוען שמרכז השקעות ורשות המיסים יודעים כבר שנים רבות על עמדתו לפיה הוא איננו תושב ישראל, והוא הסתמך על כך שהם מקבלים את טענתו.


בית המשפט מקבל חלקית את טענת ההסתמכות וקובע שיש לשנות את מעמדו של זיילר רק החל משנת 2003, ולא לגבי השנים שקדמו. לכן, עד 2003 יהנה זיילר מפטור על הפרשי שער וריבית מט"ח, והחברה תקבל את ההטבות המיוחדות למשקיעי חוץ. בשנים של 2003 ואילך, נגמרת החגיגה.


3. דמי ניהול:
בית המשפט קובע כי דמי ניהול ששולמו למפעל המאושר אינן חלק מההכנסות שזכאיות למס מופחת, שכן לא ברור אם החברה אכן העניקה שירותי ניהול בפועל.


4. הכנסות אינטגרליות:
החברה הפקידה כספים בפקדונות קצרי מועד, וטענה שמדובר בהכנסות אינטגרליות לפעילות המוטבת, וביקשה לקבל מס מופחת על ההכנסות מאותן פקדונות, מתוקף המפעל המאושר שיש לה.


בית המשפט קובע שהכספים שהופקדו מקורם ברווחי החברה, והם נותקו ממעגל ההכנסות של המפעל המאושר, ולכן ההכנסות מהם לא זכאיות לשיעור מס מופחת.


5. הוצאות פרטיות:
בית המשפט קובע שהוצאות מימון ברכישת המניות, וכן תשלומים לעו"ד הנוגעים לסכסוך בין בעלי המניות, לא יותרו בניכוי בחברה שכן הן הוצאות פרטיות.

המאמר נכתב בסיוע רו"ח אורנה בכר ועו"ד הגר שכן-טוב, ממשרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח.