מס הכנסה

החגיגה נגמרת? הטלת מגבלות על חייבי מס, כולל: עיכוב יציאה מהארץ, אי חידוש רשיון נהיגה ועוד

החגיגה נגמרת? הטלת מגבלות על חייבי מס, כולל: עיכוב יציאה מהארץ, אי חידוש רשיון נהיגה ועוד

מנהל | 01-04-2016

לפני כחודש ימים התקבל בכנסת תיקון לחוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה.

לתיקון החוק לחץ כאן

התיקון לחוק מעניק בין היתר סמכות לרשות המסים לבקש מרשם הוצאה לפועל להטיל מגבלות מסוימות על נישום חייב, אשר כיום אין אפשרות להטילן לפי פקודת המסים (גבייה).


מתוקף סמכותו, יהא הרשם רשאי להטיל מגבלות שונות כגון:
- מניעת החייב מלקבל או להחזיק דרכון
- עיכוב יציאה מהארץ
- הגבלת החייב כלקוח מוגבל
- הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב
- הגבלת החייב מלייסד או להיות בעל עניין בתאגיד
- הגבלת החייב מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה.
- הטלת עיקול על נכסי החייב כגון רכב.
- ועוד


הטלת הסנקציות תהיה בכפוף לתנאים אלו:
- החוב עולה על 5,000 ש"ח.
- חלפה שנה או יותר מהמועד בו ניתן כתב הרשאה לפי סעיף 4 לפקודת המסים (גביה).
- חלף חודש מיום בו הומצאה לחייב דרישה לתשלום בהמצאה מלאה.
- במועד הגשת הבקשה יובאו בפני הרשם כל חובות המס שהחלו הליכים לגבייתם לפי פקודת המסים(גביה).
- תנאים נוספים לפי סעיף 7א לחוק המרכז לגביית קנסות.


מעניין לציין כי החוק מחייב את רשויות המס להיצמד להחלטות הרשם ביחס לחוב וליכולת התשלום של החייב ולנהוג לפיהן. כך, אם הרשם מגיע למסקנות באשר ליכולת התשלום של החייב, ועל בסיס מסקנות אלה קובע כי יש לדחות את תשלום החוב, לפרוס את תשלום החוב או לפטור אותו מתשלום תוספת פיגורים – קביעות אלה יחייבו את רשויות המס, והן לא יהיו רשאיות לדרוש מהחייב דרישות שאינן עולות בקנה אחד עם קביעות אלה. כמו כן, ההסדר המוצע יחייב את רשויות המס לעדכן את הרשם על כל שינוי והתפתחות ביחס לחובו של החייב. כך, למשל, אם יש עדכון לגבי היקף החוב או מצבו, לגבי זכויות קיזוז של החייב או של רשויות המס או שאין צורך יותר בהגבלות – רשויות המס תהיינה חייבות לעדכן את הרשם על כל שינוי כאמור.