מס הכנסה

דיבידנדים מחברה משפחתית שמקורם מרווחים שאינם נחשבים הכנסה לצורך הפקודה יחויבו במס על דיבידנד – עמ 1183-05 – קליימן דויד

דיבידנדים מחברה משפחתית שמקורם מרווחים שאינם נחשבים הכנסה לצורך הפקודה יחויבו במס על דיבידנד – עמ 1183-05 – קליימן דויד

מנהל | 02-04-2016

הכנסות חברה משפחתית עולות לנישום המייצג ומחויבות במס אצלו, כאילו מדובר בהכנסות של עצמאי. מכיוון שכך, נקבע שדיבידנד שמחלקת חברה משפחתית לא יהיה חייב במס.


אבל, יש חברות שהיו חברות רגילות, והפכו למשפחתיות בשלב מסוים לאחר מכן. כאשר הפכו למשפחתיות, יתכן ויש להן רווחים שטרם חולקו כדיבידנד. רווחים אלו צריכים להיות ממוסים כדיבידנד כאשר יחולקו לחברה המשפחתית, כי לא מוסו על ידי היחיד.

לכן, נקבע בפקודה שדיבידנדים שחולקו מחברה משפחתית שמקורן בהכנסות של החברה בשנים בהן היתה משפחתית, לא יהיו חייבות במס ו"יראו אותן כאילו לא חולקו". שימו לב שכתוב "מהכנסות החברה" ולא כתוב "מהכנסות חייבות של החברה" כמו שנקבע בחברה שקופה למשל.

נשאלת השאלה מה קורה עם רווחים שמחלקת החברה, שמקורם בהכנסות של החברה בזמן שהיתה משפחתית, וההכנסות לא חויבו במס?


בפסק דין זה היתה חברה מסחרית, שהוחזקה על ידי חברות אחזקה, שהוחזקו על ידי יחידים. החברה המסחרית הרוויחה בכל שנה, שילמה מס חברות, וחילקה בשנת 1999 דיבידנד לחברות האחזקה. הדיבידנד לא חויב במס שכן היה דיבידנד בין חברתי.
בשנת 2000 הפכו חברות האחזקה לחברות משפחתיות. החברה המסחרית המשיכה להרוויח, ולכן נרשמו בחברות האחזקה רווחי אקוויטי.


חברות האחזקה חילקו לבעלי מניותיהם את רווחי האקוויטי כדיבידנד, וטענו שאין לחייב את הדיבידנד במס שכן חולק מהכנסות החברה (רווחי אקוויטי) בעת שהיתה משפחתית. כשפקיד השומה התנגד למהלך, וטען שיש לחייב את הדיבידנד במס, הפנו אותו החברות לחב"ק שבו כתוב: "האמור אינו מוגבל לרווחים המחולקים מהכנסה חייבת….והוא חל על רווחים המחולקים מכל מקור..". עוד מוסיף ומדגיש החב"ק: "הסעיף מדבר ב"הכנסות החברה" ולא ב"הכנסתה החייבת""


בית המשפט לא מקבל את עמדת הנישומים. כב' השופט אלטוביה קובע כי הכנסות אקוויטי לא יחשבו כהכנסה לצורך מס הכנסה, שכן הן תואמו בדוח ההתאמה למס, ובכך הן מהוות הכנסה חשבונאית, אבל לא מהוות הכנסה לצורך מס.

פסק דין זה משליך על נושאים רבים אחרים לדעתי. הוא משליך גם על דיבידנדים המחולקים מרווחי שיערוך, שנוצרים בחברות היום לאור השינויים בחשבונאות והמעבר ל IFRS.

פינת תכנוני המס:
כל הסיפור כאן היה ניסיון של יועצי מס להביא לחלוקת רווחים של חברה משפחתית לבעלי המניות שלה ללא חיוב במס, כאשר מקור הרווחים לא נכנס לבסיס המס ברמת החברה.
תכנון מס אפשרי בחברה משפחתית הוא…….תשלום משכורת לנישום המייצג.


נניח, שלחברה המשפחתית יש רווחי אקוויטי ורווחי שיערוך בסך 1,000,000 ש"ח. בנוסף הרוויחה החברה בשנה השוטפת סך של 100,000 ש"ח.


לפי האמור בסעיף 64א, הנישום המייצג יחויב במס על 100,000 ש"ח, וכאשר החברה תחלק לו את הרווחים הללו (אותם 100,000 ש"ח) הוא לא ישלם מס. אם החברה תחלק לו 300,000 ש"ח, הוא יהיה חייב במס על 200,000 מתוכם.
עכשיו, נניח שנוציא לנישום המייצג משכורת בסך 1,000,000 ש"ח. הוא, לכאורה, יהיה חייב במס על הכנסה ממשכורת, אבל לחברה ייווצר הפסד של 900,000 ש"ח, שהנישום המייצג יוכל לקזז אותו כנגד הכנסתו ממשכורת.


כך הוא ישלם מס על 100,000 ש"ח (כמו בהתחלה), ויקבל לידיו את כל הרווחים – 1,000,000 ש"ח – שמקורם בשנים שהחברה לא היתה משפחתית, ואילו היו מחולקים כדיבידנד, היו חייבים במס.

אני חייב לציין שמדובר בתכנון מס ידוע (לא אני חשבתי עליו או המצאתי אותו) שמס הכנסה מתנגדים אליו בכל תוקף.